Všeobecné podmienky

I.

Základné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") sú vydané v súlade s § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník")

 

COGITO TRADE s.r.o.

IČ: 29451884

DIČ: CZ29451884

se sídlem: Frýdecká 223/289, 719 00 Ostrava-Kunčice

zapsané u Krajskéhosoudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54303

email: info@cogitoeu.cz

telefon: +420 604 471 824

www.cogitoeu.cz 

(ďalej len "predávajúci")

 

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke dostupnej na adrese www.cogitoeu.cz (ďalej len "internetový obchod").

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Akékoľvek odchylné ustanovenia v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.

4. Tieto Obchodné podmienky a Kúpna zmluva sú uzatvorené v českom jazyku.

 

II.

Informácie o tovare a cenách

1.Informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a ich hlavných vlastností sú uvedené v katalógu internetového obchodu. Ceny tovarov zostávajú v platnosti počas obdobia, v ktorom sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje možnosť dojednania kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2.  Všetky prezentácie tovaru v katalógu internetového obchodu majú len informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú zverejnené v internetovom obchode. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode sú platné len v prípadoch, ak je tovar doručovaný na území Českej a Slovenskej republiky.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

 

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1.Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci objednáva tovar týmito spôsobmi:

prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistroval v internetovom obchode,

vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Dokončiť objednávku. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdením kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Bezprostredne po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Súčasťou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na e-mailovú adresu kupujúceho.

6. Ak nie je možné splniť niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke, predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, kým mu nie je doručené oznámenie o prijatí objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mailom predávajúceho uvedenom v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvádzaní ceny Tovaru v Internetovom obchode alebo počas procesu objednávania, Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu Tovar za takúto zjavne nesprávnu cenu, a to ani v prípade, ak bolo Kupujúcemu zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.

IV.

Účet zákazníka

Na základe registrácie kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci objednávať tovar. Kupujúci môže objednať tovar aj bez registrácie.

Pri registrácii zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v zákazníckom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené Kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.

Prístup do zákazníckeho účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup do svojho zákazníckeho účtu. Predávajúci nezodpovedá za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať zákaznícky účet.

Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak Kupujúci už nepoužíva svoj používateľský účet alebo ak Kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

V.

Platobné podmienky a dodávka tovaru

1. Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy týmito spôsobmi:

prevodom na bankové účty predávajúceho

pre Českú republiku 2400301637/2010 a pre Slovenskú republiku 2200301640/2010 vedené vo Fio banke, a.s.
na dobierku pri odovzdaní tovaru,

v hotovosti pri osobnom odbere v predajni

2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená, keď je príslušná suma pripísaná na bankový účet predávajúceho.

5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho žiadnu zálohovú platbu ani inú podobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu na daňovom úrade online, a to v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

7. Tovar sa dodá kupujúcemu:

na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke

osobným odberom v priestoroch predávajúceho

8. Výber spôsobu doručenia sa uskutočňuje počas procesu objednávania.

9. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dodania dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Kupujúceho, znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania Kupujúci.

10. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, Kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

11. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

12. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je zasielaný na e-mailovú adresu kupujúceho.

13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na doručenie, nie však pred prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Lehota na odstúpenie je 28 dní

odo dňa prevzatia tovaru,

odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodávka niekoľkých častí

odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru.

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

od zmluvy o poskytnutí služieb, ak boli poskytnuté s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo od zmluvy odstúpiť,

dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre kupujúceho,

dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý bol kupujúcim z obalu vyňatý a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť,

dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal,

dodanie novín, periodík alebo časopisov,

dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a nebol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

v ostatných prípadoch uvedených v článku 1837 Občianskeho zákonníka.

4. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy.

5. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim. Kupujúci zašle formulár na odstúpenie od zmluvy na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie formulára.

6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 28 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.

7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do
28 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie, ktoré od neho prijal rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze iným spôsobom, len ak s tým kupujúci súhlasí a predávajúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

8. Ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci uhradí Kupujúcemu náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci odovzdá tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

10. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a nezašpinený a podľa možnosti v pôvodnom obale. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktoré od kupujúceho prijal na základe zmluvy, a to do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným kupujúcim.

VII.

Práva z chybného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,

tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak sa kvalita alebo spracovanie určili na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a

tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

2. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

3. V prípade vady môže kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho a požadovať:

výmenu za nový tovar,

opravu tovaru,

primeranú zľavu z kúpnej ceny,

odstúpiť od zmluvy.

4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

ak má tovar podstatnú vadu,

ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo vád po oprave,

v prípade výskytu viacerých vád tovaru.

5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej možno reklamáciu prijať, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný druhu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie závady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) dôjde predávajúcemu.

7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

8. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou. Toto právo môže kupujúci uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca od uplynutia záručnej doby.

10. Kupujúci má možnosť voľby spôsobu uplatnenia reklamácie.

11. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

 

VIII.

Doručenie

1. Zmluvné strany si môžu vzájomne doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.

2. Kupujúci doručuje korešpondenciu predávajúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje korešpondenciu Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte alebo objednávke Kupujúceho.

IX.

Záruka výrobcu

1. Na výrobky ponúkané prostredníctvom www.cogitoeu.cz sa vzťahuje záruka výrobcu. Spoločnosť Cogito Trade s.r.o. poskytuje na ponúkané výrobky záruku 6 mesiacov.
2. Podľa týchto pravidiel je vylúčená zodpovednosť spoločnosti Cogito Trade s.r.o. za vady, kvalitu a zodpovednosť za ušlý zisk v prospech zákazníka.

 

X.

Mimosúdne riešenie sporov

1. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

3. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa vo vymedzenom rozsahu.

XI.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

3. Všetky práva k internetovej stránke Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu vrátane grafickej úpravy stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a iného obsahu a prvkov, patria Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webovú stránku alebo jej časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nezodpovedá za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo z jeho používania v rozpore s jeho účelom. Kupujúci nesmie pri používaní internetového obchodu používať žiadne postupy, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť jeho prevádzku, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by jemu alebo tretím osobám umožnila zasahovať do softvéru alebo iných komponentov tvoriacich internetový obchod alebo ich neoprávnene používať, alebo používať internetový obchod alebo jeho časť alebo softvér v rozpore s jeho účelom alebo zámerom.

5. Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

6. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

7. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie Obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto stránky využívajú cookies
Cookies používame, aby sme zaistili správne fungovanie a bezpečnosť našich stránok, tým pádom čo najlepšiu skúsenosť pri návšteve. Svoje nastavenia cookies môžete neskôr kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie o Cookies
Nastavenia
Na tejto stránke môžete nastaviť súhlas na jednotlivé účely generovania a využívania súborov cookies. Ďalšie informácie o Cookies
Zaisťujú, že tieto stránky fungujú správne a bezpečne na všetkých zariadeniach.
Tieto cookies nám pomáhajú, aby sme vám ukazovali na internete takú reklamu, ktorá by sa vám mohla páčiť a bude pre vás užitočná. Zároveň Vám tieto cookies umožnia využiť nástroje na komunikáciu v reálnom čase (online chat).